Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΥΡΩ (€) «Για την επιλογή αναδόχου του έργου : παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στoυς χώρους των κτηρίων που στεγάζονται οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Αρχής για τα έτη 2023 και 2024, με δικαίωμα προαίρεσης έξι μηνών (01.01.2025 έως 30.06.2025)»

Αύξων Αριθμός του Διαγωνισμού στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.):

  • 157317 Τμήμα Α_ Αττική
  • 157318 Τμήμα_ Θεσσαλονίκη
  • 157319 Τμήμα Γ_ Πάτρα
  • 157320 Τμήμα Δ_ Σέρρες
  • 157321 Τμήμα Ε_ Λάρισα
  • 157322 Τμήμα ΣΤ_ Τρίπολη
  • 157324 Τμήμα Ζ_ Ρέθυμνο

Διευκρίνιση Ι

Διευκρίνιση ΙΙ