Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Διευκρινίσεις για τον με αριθ. πρωτ. 18727/23.04.2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014651670) για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001 .

Διευκρινίσεις