Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Διευκρινίσεις στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. οικ. 33073/05.10.2021 (ΑΔΑΜ:21PROC009314117) Πρόσκλησης  Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Διευκρινίσεις