Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Μετά το πέρας των προφορικών συνεντεύξεων ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής προσωπικού για τη στελέχωση της Γενικής Δ/νσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθ. πρωτ. οικ. 19217/17.07.2020 Προκήρυξη.

Ευχαριστούμε το σύνολο των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι έχουν ενημερωθεί σχετικά από τη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της ΕΑΔ.