Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)


Για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας:
Εξοπλισμός Πληροφορικής προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
Τμήμα 3: Σταθεροί – Φορητοί Η/Υ, Οθόνες, Σαρωτές, Docking station, Μονάδες αποθήκευσης
NAS, usb sticks, πληκτρολόγια, ποντίκια και Άδειες CAL

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 28/04/2023

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 29.05.2023 ώρα 17:00

 

Διακήρυξη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε Τεχνικών προδιαγραφών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ Οικονομική προσφορά

espd-request-v2_Αρ. Αν σε μορφή zip