Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια δεκαπέντε (15) ανθρωπομηνών παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Α΄ και σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Δ΄ της διακήρυξης, συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €)  πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι η προμήθεια δεκαπέντε (15) ανθρωπομηνών (Α/Μ), για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών με σκοπό την βελτίωση και επέκταση των λειτουργιών του Πληροφοριακού Συστήματος ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) από εξειδικευμένο προσωπικό αναλόγως των εκάστοτε αναγκών του συστήματος. Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται και η δημιουργία νέων λειτουργιών οι οποίες μπορούν να προκύψουν ως ανάγκη είτε από τα Όργανα Ελέγχου είτε από τον Φορέα Λειτουργίας είτε λόγω νομοθετικής ρύθμισης. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 13-09-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.»

Διακήρυξη (σε μορφή pdf)

Διακήρυξη (σε μορφή doc)

ESPD