Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΆΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ)


Για την επιλογή αναδόχου του έργου: "Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους των κτηρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας εντός του Ν. Αττικής, καθώς και των κτηρίων που στεγάζονται οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Αρχής για τα έτη 2023 και 2024, με δικαίωμα προαίρεσης έξι μηνών (01.01.2025 έως 30.06.2025)".

Αναλυτική Διακήρυξη, όπως αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (pdf)
ΕΕΕΣ/ESPD σε μορφή xml και pdf
Τεχνικές Προδιαγραφές σε μορφή word
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς - Πίνακες Κοστολόγησης σε μορφή word

Διευκρινήσεις Ι
Διευκρινήσεις ΙΙ