ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ (€) «Για την επιλογή αναδόχου του έργου : παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στoυς χώρους των κτηρίων που στεγάζονται οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Αρχής για τα έτη 2023 και 2024, με δικαίωμα προαίρεσης έξι μηνών (01.01.2025 έως 30.06.2025)»

Αύξων Αριθμός του Διαγωνισμού στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.):

157317 Τμήμα Α_ Αττική

157318 Τμήμα_ Θεσσαλονίκη

157319 Τμήμα Γ_ Πάτρα

157320 Τμήμα Δ_ Σέρρες

157321 Τμήμα Ε_ Λάρισα

157322 Τμήμα ΣΤ_ Τρίπολη

157324 Τμήμα Ζ_ Ρέθυμνο

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη διαδικτιακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται στις 22.07.2022,ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00

Διακήρυξη

Παράρτημα V

Παράρτημα VI

ESPD