Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Συνοπτικός (πρόχειρος) διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών που αφορούν τη συντήρηση και υποστήριξη του Πληροφοριακού Συστήματος ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Α ́ και σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές - Πίνακα Συμμόρφωσης, του Παραρτήματος Δ ́ της παρούσας διακήρυξης, συνολικού προϋπολογισμού κατά ανώτατο εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ