Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Παρακαλούμε για την υποβολή προσφοράς για την προμήθεια χαρτικών ειδών και ειδών καθαριότητας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συνημμένου πίνακα 1 και στις αντίστοιχες ποσότητες που αναφέρονται σε αυτόν, προϋπολογισμού επτά χιλιάδων ευρώ (7.000€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της προσφυγής στην απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016(ΦΕΚ Α ́/147) ,όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής σε ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες