Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 14957 ΕΞ 2023/ΥΨηΔ 23-03-2023 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα «Προγραμματισμένη αναβάθμιση υποδομών της ΓΓΠΣΔΔ -  Μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τη μετάπτωση και αναβάθμιση δικτυακής υποδομής ασφαλείας», η ΓΓΠΣΔΔ προχωρά σε μετάπτωση και περαιτέρω αναβάθμιση δικτυακής υποδομής ασφαλείας.

Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023 κατά το χρονικό διάστημα από τις 18:00 έως και τις 23:00 και κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα δεν θα είναι διαθέσιμες όλες οι υπηρεσίας του Gov.gr που σχετίζονται και με τις υπηρεσίες αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω κωδικών TAXISnet.

Ως εκ τούτου η ημερομηνία επανάληψης του δευτέρου μέρους εξέτασης της πρακτικής δοκιμασίας για την αξιολόγηση της ικανότητας των υποψηφίων στον χειρισμό υπολογιστικών φύλλων στο πλαίσιο της ελεγκτικής διαδικασίας, για την επιλογή Επιθεωρητών-Ελεγκτών για τη Μονάδα Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας υποχρεωτικά μετατίθεται για τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2023 και ώρα 18:00-19:30. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο από 23/03/2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με θέμα «Ενημέρωση υποψηφίων για την επανάληψη του δευτέρου μέρους εξέτασης της πρακτικής δοκιμασίας για την αξιολόγηση της ικανότητας τους στον χειρισμό υπολογιστικών φύλλων στο πλαίσιο της ελεγκτικής διαδικασίας» που σας έχει ήδη αποσταλεί.