Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Μετά το πέρας των προφορικών συνεντεύξεων που έλαβαν χώρα μεταξύ 06.07.2020 και 22.07.2020 ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής προσωπικού για τη στελέχωση της Δ/νσης Εσωτερικού Ελέγχου και Ερευνών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθ. πρωτ. 12053/22.05.2020 Προκήρυξη.

Ευχαριστούμε το σύνολο των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι έχουν ενημερωθεί σχετικά από τη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της ΕΑΔ.