Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής προσωπικού για τη στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθ. πρωτ. 24746 / 29.07.2021 Προκήρυξη.

Ευχαριστούμε το σύνολο των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι έχουν ενημερωθεί σχετικά από τη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της ΕΑΔ.