Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Η πενταμελής Ανεξάρτητη Επιτροπή Επιλογής για την πλήρωση της θέσης του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που συγκροτήθηκε με την αρ. πρωτ. 10764/19-04-2021 (ΑΔΑ: ΡΙΠΦ46ΜΙ0Φ-4ΦΗ) Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. πρωτ. 18577/10-06-2021 (ΑΔΑ: Ψ56Η46ΜΙ0Φ-ΡΡ7) όμοια, συνεδρίασε την Παρασκευή, 18-06-2021, και κατόπιν ολοκλήρωσης της εξέτασης μίας ένστασης που υποβλήθηκε κατά των προσωρινών πινάκων στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. οικ. 14037/05-05-2021 (ΑΔΑ: ΨΥΩΕ46ΜΙ0Φ-ΒΔΔ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προχώρησε στην κύρωση των κάτωθι τριών (3) αξιολογικών πινάκων:

Α) ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (πατήστε για να κατεβάσετε το αρχείο),

Β) ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΛΛΑ ΜΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (πατήστε για να κατεβάσετε το αρχείο)

Γ) ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (πατήστε για να κατεβάσετε το αρχείο)

σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα κριτήρια μοριοδότησης της ανωτέρω σχετικής πρόσκλησης.

Οι ανωτέρω πίνακες αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας www.aead.gr και στον διαδικτυακό κόμβο www.opengov.gr.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι αναφέρονται ονομαστικά μόνο στον πίνακα Γ, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην οικεία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Από την Ανεξάρτητη Επιτροπή Επιλογής