Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Μετά την ολοκλήρωση του 3ου σταδίου αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για την κάλυψη με απόσπαση δεκαπέντε (15) θέσεων Επιθεωρητών-Ελεγκτών της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της ΕΑΔ στην Κεντρική Υπηρεσία με έδρα την Αθήνα και την εξέταση των ενστάσεων, αναρτώνται:

 1. Οριστικοί πίνακες επιλεγέντων ανά κλάδο /ειδικότητα :
  ΠΕ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
  ΠΕ ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (όλες οι ειδικότητες)
  ΠΕ ή ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ
 2. Οριστικοί εφεδρικοί πίνακες υποψηφίων ανά κλάδο /ειδικότητα :
 3. ΠΕ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
  ΠΕ ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (όλες οι ειδικότητες)
  ΠΕ ή ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ