Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Παροχή διευκρινίσεων στο πλαίσιο του με αριθ. πρωτ. οικ. 1240/15-01-2021 (ΑΔΑΜ:Παροχή διευκρινίσεων στο πλαίσιο του με αριθ. πρωτ. οικ. 1240/15-01-2021 (ΑΔΑΜ:21PROC008011860) ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) για τηνπρομήθεια Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε.), Πρωτοκόλλου, Ψηφιακών υπογραφών και Υποθέσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το αρχείο.