Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Παροχή διευκρινίσεων στο πλαίσιο του με αριθ. πρωτ. οικ. 16771/27-05-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008689242) ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας