Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Παροχή διευκρινίσεων στο πλαίσιο του με αριθ. πρωτ. οικ. 17119/31-5-2021  συνοπτικού διαγωνισμού της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού – ειδών γραφικής ύλης & οργάνωσης γραφείου – εκτυπωτικών υλικών – ημερολογίων και λοιπών υλικών