Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Παροχή διευκρινίσεων στο πλαίσιο του με αριθ. πρωτ. οικ. 24708 ΕΞ/2022 04.08.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011060082) ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Ανάπτυξη και υποστήριξη της εφαρμογής Σχεδίου Συμμόρφωσης της ΕΑΔ με το ισχύον πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΠΔΠΧ) και Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001:2013