Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Θέμα : «Παροχή διευκρινίσεων στο πλαίσιο του με αριθ. πρωτ. οικ. 21890/7-8-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007194842) ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφών ειδών»

Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο του εν θέματι διαγωνισμού της ΕΑΔ για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφών ειδών, παρέχουμε τις κάτωθι διευκρινίσεις ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές:

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο