Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Παροχή διευκρίνισης στο πλαίσιο του με αριθ. πρωτ. οικ. 21890/7-8-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007194842) ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφών ειδών