Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Μετά την ολοκλήρωση του 3ου σταδίου αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για την κάλυψη με απόσπαση δεκαπέντε (15) θέσεων Επιθεωρητών-Ελεγκτών της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της ΕΑΔ στην Κεντρική Υπηρεσία με έδρα την Αθήνα, αναρτώνται:

  1. Οι Προσωρινοί Πίνακες Επιλεγέντων υποψηφίων, ανά κλάδο /ειδικότητα
  2. Οι Προσωρινοί Εφεδρικοί Πίνακες υποψηφίων, ανά κλάδο / ειδικότητα