Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Μετά την ολοκλήρωση του 3ου σταδίου αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για την κάλυψη με απόσπαση 55 θέσεων Επιθεωρητών-Ελεγκτών στη Μονάδα Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, αναρτάται:

(α) ο Πίνακας Επιλεγέντων,

(β) ο Εφεδρικός Πίνακας