Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε το 2ο στάδιο αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για την κάλυψη με απόσπαση, δεκαπέντε (15) θέσεων Επιθεωρητών – Ελεγκτών της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) στην Κεντρική Υπηρεσία με έδρα την Αθήνα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην  υπ’ αριθ. 44331/22-12-2022 Προκήρυξη. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον αναρτημένο πίνακα είναι οι προκριθέντες  στο 3ο στάδιο αξιολόγησης (δομημένη συνέντευξη) και θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είχαν δηλώσει στην αίτηση τους, για τον χρόνο και τόπο διενέργειας της δομημένης συνέντευξης.