Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Η ΕΑΔ προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σε ευρώ (€) κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στους χώρους που λειτουργούν οι κεντρικές υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας εντός του Ν. Αττικής, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ε’ της παρούσας διακήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα συνημμένα αρχεία

 

Διακήρυξη

Παράρτημα οικονομικής προσφοράς

Παράρτημα τεχνικών προδιαγραφών

espd request xml και pdf σε μορφή zip