Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό σε ευρώ (€) με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια επιτραπέζιων Η/Υ και συναφών ειδών για την κάλυψη αναγκών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα συνημμένα αρχεία.