Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ


την κάλυψη, με απόσπαση πενήντα πέντε (55) θέσεων Επιθεωρητών-Ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, για τη στελέχωση της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της ΕΑΔ.

Η αίτηση υποψηφιότητας  συμπληρώνεται και υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΕΑΔ (https://forms.aead.gr), σύμφωνα με τον

Οδηγό Εγγραφής στο Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων της ΕΑΔ .

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 30/08/2021 και λήγει στις  20/09/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο:

Προκήρυξη Διευκρίνιση