Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ


την κάλυψη, με απόσπαση δεκαπέντε (15) θέσεων Επιθεωρητών-Ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της ΕΑΔ.

Η αίτηση υποψηφιότητας  συμπληρώνεται και υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΕΑΔ (https://forms.aead.gr), σύμφωνα με τον

Οδηγό Εγγραφής/Υποβολής αίτησης στο Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων της ΕΑΔ .

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 22/12/2022 και λήγει στις  15/01/2023 και ώρα 23.59΄.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο:

Προκήρυξη