Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Παρακαλούμε για την υποβολή οικονομοτεχνικής προσφοράς για την προμήθεια αθλητικών ενδυμάτων που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη συμμετοχή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στον Ημιμαραθώνιο Αθηνών την 12η Σεπτεμβρίου 2021, σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή του Παραρτήματος Ά (Τεχνικές Προδιαγραφές – Πίνακας Συμμόρφωσης) & Γ’ (Αθλητικά μπλουζάκια –Δείγματα) της παρούσας.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τη σύναψη της σύμβασης είναι η απευθείας ανάθεση βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α'/147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών

Παράρτημα Α΄- Τεχνικές Προδιαγραφές – Πίνακας Συμμόρφωσης

Παράρτημα Β΄ - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς