Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά γιατην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού δομημένης καλωδίωσης στα γραφεία της Περιφερειακής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) που στεγάζονται στο κτήριο του Διοικητηρίου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τη σύναψη της σύμβασης είναι ηαπευθείας ανάθεση του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147) «Δημόσιες ΣυμβάσειςΈργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και  2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα συνημμένα αρχεία:

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Παράρτημα Β' - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (.docx)

Παράρτημα Γ' - Πίνακας Προσφερόμενων Ειδών (.docx)