Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: οικ. 26933
Βαθμός Προτ.: Επείγον

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα : "Τροποποίηση τεχνικών προδιαγραφών, παράταση της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του με αριθ. πρωτ. οικ. 21890/7-8-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007194842) ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με αύξοντα αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 96040, για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφών ειδών για τη κάλυψη των αναγκών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας"

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο