Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ηλ. διεύθυνση: promitheies@aead.gr έως την Τετάρτη, 01-12-2021 και ώρα 16:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ