Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Παρακαλούμε για την υποβολή οικονομοτεχνικής προσφοράς για την προμήθεια σαράντα (40) συσκευών κινητής τηλεφωνίας για την κάλυψη αναγκών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή του Παραρτήματος Ά (Τεχνικές Προδιαγραφές – Πίνακας Συμμόρφωσης) της παρούσας πρόσκλησης. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τη σύναψη της σύμβασης είναι η απευθείας ανάθεση βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η προσφορά υποβάλλεται στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι τη Δευτέρα, 06.09.2021.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συσκευών κινητής τηλεφωνίας

Παράρτημα Α΄- Τεχνικές Προδιαγραφές – Πίνακας Συμμόρφωσης

Παράρτημα Β΄ - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς