Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Παρακαλούμε για την υποβολή οικονομοτεχνικής προσφοράς για την προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή του Παραρτήματος Ά (Τεχνικές Προδιαγραφές – Πίνακας Συμμόρφωσης) της παρούσας. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τη σύναψη της σύμβασης είναι η απευθείας ανάθεση βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η προσφορά υποβάλλεται στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι την Πέμπτη, 14.10.2021.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών

Παράρτημα Α΄- Τεχνικές Προδιαγραφές – Πίνακας Συμμόρφωσης

Παράρτημα Β΄ - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς