Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά/ες για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού A4 σε τμήματα, για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών της Αρχής, που στεγάζονται στις κτηριακές εγκαταστάσεις εντός του Ν. Αττικής, καθώς και των Περιφερειακών Υπηρεσιών αυτής στην Ελληνική Επικράτεια δυνάμει της με αριθμ. πρωτ. 17388/16.04.2024 (ΑΔΑ: 9ΘΘΧ46ΜΙ0Φ-ΛΓΩ). 

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της προσφυγής στην απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή).

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφοράς:
Η/Οι προσφορά/ες υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι την Πέμπτη, 09.05.2024.

Περισσότερες πληροφορίες: