Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΑΠΟΛΎΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑ ΚΤΉΡΙΑ ΠΟΥ ΣΤΕΓΆΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΉΣ
ΑΡΧΉΣ ΔΙΑΦΆΝΕΙΑΣ ΣΤΟ Ν. ΑΤΤΙΚΉΣ ΩΣ ΜΈΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΆΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΎ COVID-19

  1. Πρόσκληση
  2. Παράρτημα Α - Φύλλο Συμμόρφωσης
  3. Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς