Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για την πλήρωση δεκαπέντε (15) θέσεων Συμβούλου Ακεραιότητας στα Υπουργεία του άρθρου 23 παρ. 1 εδ. α’ του ν. 4795/2021, με έδρα την Αθήνα, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα πρόσκληση.
Ειδικότερα, οι θέσεις προς πλήρωση αφορούν τα ακόλουθα Υπουργεία: 1. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, 2. Υπουργείο Εσωτερικών, 3. Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, 4. Υπουργείο Υγείας, 5. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, 6. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 7. Υπουργείο Ανάπτυξης, 8. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 9. Υπουργείο Δικαιοσύνης, 10. Υπουργείο Πολιτισμού, 11. Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, 12. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, 13. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 14. Υπουργείο Τουρισμού και 15. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Η θητεία, οι αρμοδιότητες, οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την κάλυψη θέσεων Συμβούλων Ακεραιότητας, η υπηρεσιακή κατάσταση και οι υποχρεώσεις τους αναλύονται στο Κεφάλαιο Α’ της παρούσας πρόσκλησης, ενώ τα απαραίτητα και συνεκτιμώμενα πρόσθετα επιθυμητά προσόντα, η διαδικασία και τα κριτήρια εκτίμησης της συνέντευξης, η διαδικασία υποβολής - παραλαβής αιτήσεων καθώς και η αξιολόγηση και επιλογή υποψηφίων, αναλύονται στο Κεφάλαιο Β’.

Πρόσκληση
Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Τυποποιημένο Βιογραφικό Σημείωμα