Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Παρακαλούμε για την υποβολή οικονομοτεχνικής προσφοράς για την προμήθεια και συντήρηση λογισμικού προστασίας από ιούς για τις ανάγκες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή του Παραρτήματος Ά της παρούσας.

CPV: 48760000-3 «Πακέτα λογισμικού προστασίας από ιούς»

Χρόνος και τρόπος υποβολής του φακέλου προσφοράς:
Η προσφορά υποβάλλεται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο πρωτοκόλλου της Ε.Α.Δ. (ισόγειο οδός Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, Αθήνα– Τ.Κ. 104 42) μέχρι την Δευτέρα, 05.04.2021 και ώρα 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα κάτωθι αρχεία:

  1. Πρόσκληση προμήθειας λογισμικού
  2. Παράρτημα Α - Φύλλο συμμόρφωσης
  3. Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφορά