Παρακαλούμε για την υποβολή οικονομοτεχνικής προσφοράς για την προμήθεια και συντήρηση λογισμικού προστασίας από ιούς για τις ανάγκες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή του Παραρτήματος Ά της παρούσας.

CPV: 48760000-3 «Πακέτα λογισμικού προστασίας από ιούς»

Χρόνος και τρόπος υποβολής του φακέλου προσφοράς:
Η προσφορά υποβάλλεται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο πρωτοκόλλου της Ε.Α.Δ. (ισόγειο οδός Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, Αθήνα– Τ.Κ. 104 42) μέχρι την Δευτέρα, 05.04.2021 και ώρα 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα κάτωθι αρχεία:

  1. Πρόσκληση προμήθειας λογισμικού
  2. Παράρτημα Α - Φύλλο συμμόρφωσης
  3. Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφορά