Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Παρακαλούμε για την υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων της Περιφερειακής Υπηρεσίας Ρεθύμνου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.). Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τη σύναψη της σύμβασης είναι η απευθείας ανάθεση βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή της Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», της τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κριτήριο Ανάθεσης:
Κριτήριο Ανάθεσης για την παρούσα διαδικασία ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομική
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφοράς:
Η προσφορά υποβάλλεται στο email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι την Πέμπτη, 27-06-2024.
Χρόνος ισχύος προσφοράς:
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα οικονομικό φορέα για εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή της προσφοράς.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς
Παράρτημα