Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Παρακαλούμε για την υποβολή προσφοράς που αφορά στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης των κλιματιστικών μηχανημάτων της Περιφερειακής Υπηρεσίας Σερρών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που στεγάζεται επί της οδού Κιουταχείας 8 στις Σέρρες. Συγκεκριμένα, οι ζητούμενες υπηρεσίες αφορούν στη συντήρηση επτά (7) εσωτερικών και τεσσάρων (4) εξωτερικών κλιματιστικών μονάδων, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α’ της παρούσας που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την ανάθεση της παρούσας προμήθειας είναι η απευθείας ανάθεση, βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει τις εργασίες συντήρησης για το σύνολο των κλιματιστικών μονάδων της παρούσας εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της σχετικής απόφασης ανάθεσης.

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφοράς:
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., μέχρι την Πέμπτη, 27-06-
2024
Κριτήριο ανάθεσης:
Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής πλέον Φ.Π.Α.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς
Παραρτήματα

 

 

 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς
Παραρτήματα