Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά/ες σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, για την προμήθεια μίας (1) κλιματιστικής μονάδας ψύξης - θέρμανσης προς κάλυψη των αναγκών των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Υ. Θεσσαλονίκης, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Η παρούσα ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Προμηθειών (CPV): 39717200-3 «Συσκευές κλιματισμού».
1. Χρόνος και τρόπος υποβολής της προσφοράς:
Η προσφορά υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. έως την Παρασκευή, 17.05.2024.
2. Περιεχόμενο της προσφοράς:
Η προσφορά θα περιλαμβάνει τα κάτωθι:
1. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον προσφέροντα τον Πίνακα Συμμόρφωσης του Παραρτήματος Α’ της παρούσας.
2. Οικονομική προσφορά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β’ της παρούσας. Οι τιμές δίνονται με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων. Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται οι κατά τον νόμο προβλεπόμενες κρατήσεις υπέρ τρίτων.
3. Χρόνος ισχύος προσφοράς:
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα οικονομικό φορέα για εκατό είκοσι (120) ημέρες μετά την υποβολή της. Προς τούτο, συμπεριλαμβάνεται σχετική δήλωση χρόνου ισχύος της προσφοράς στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς, υπόδειγμα του οποίου περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Β’ της παρούσας.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την παρούσα προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων ευρώ (600,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού της Ε.Α.Δ. έτους 2024 και συγκεκριμένα τον Α.Λ.Ε.: 3120102001 «Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού» του Ειδικού Φορέα 1007-803-0000000, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 43495 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας και δυνάμει της με αριθ. πρωτ. 19069/24.04.2024 (ΑΔΑ: ΨΩΒΘ46ΜΙ0Φ-5ΡΧ & ΑΔΑΜ: 24REQ014663038) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

Περισσότερες πληροφορίες: