Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Παρακαλούμε για την υποβολή οικονομοτεχνικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης στο κτήριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας επί των οδών Λένορμαν 195 και Αμφιαράου στον Δήμο Αθηναίων, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α’ και τους λοιπούς όρους της παρούσας.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα παρακάτω: