Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

 

Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ.οικ. 18081/17-06-2022 πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Τροποποίηση πρόσκλησης για την προμήθεια ανταλλακτικών ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Παράρτημα Α΄- Τεχνικές Προδιαγραφές-Πίνακες Συμμόρφωσης (Τροποποίηση)