Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. πρωτ. οικ. 5907/24.02.2021 (ΑΔΑΜ 21PROC008192869) διακήρυξης ως προς τον πίνακα συμμόρφωσης και παράταση του χρόνου υποβολής των προσφορών