Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 5907/24.02.2021 διακήρυξης (ΑΔΑΜ:21PROC008192869) του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επίπλων γραφείου για την κάλυψη των αναγκών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Απόφαση Τροποποίησης