Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. οικ. 33073/05.10.2021 (ΑΔΑΜ:21PROC009314117) Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας 

Απόφαση Τροποποίησης