Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. πρωτ. οικ. 1240/15.01.2021 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 21PROC008011860) με α/α στο Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. 104895,1 ως προς τον πίνακα συμμόρφωσης και παράταση του χρόνου υποβολής προσφορών

Απόφαση Τροποποίησης