Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Τροποποίηση των όρων της με αριθ. πρωτ. οικ. 37652/16.11.2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009549059) πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Απόφαση Τροποποίησης