Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

255px Flag of Europe

Με τη χρηματοδότηση της ΕΕ

Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν, δεν αντικατοπτρίζουν σε καμία περίπτωση την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται στο παρόν εκπαιδευτικό υλικό, είναι εκείνες του ατόμου (ων) και όχι κατ’ ανάγκη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.


Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό, αφορά σε δώδεκα (12) εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία υλοποιήθηκαν σε 10 πόλεις το 2019 και 2020, από το Φιλανδικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (HAUS) ως υπεργολάβου του Υπουργείου Εξωτερικών της Φινλανδίας υπό την αιγίδα της Γεν. Δ/νσης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της ΕΕ (DG REFORM) και στόχευαν στο να εξοικειωθούν οι δικαστικοί λειτουργοί και οι υπηρετούντες σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου στη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων και τεχνικών, για την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς.

Καλύφθηκαν οι εξής θεματικές ενότητες:

  • Ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων που πηγάζουν από εγκληματικές δραστηριότητες.
  • Το bitcoin και η σχέση του με τα οικονομικά εγκλήματα και τα εγκλήματα διαφθοράς. Διεθνής Δικαστική Συνεργασία.
  • Συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου κατά τη διερεύνηση των οικονομικών εγκλημάτων και των εγκλημάτων διαφθοράς.
  • Τρόποι πρόληψης και ανίχνευσης απάτης και διαφθοράς: δήλωση περιουσιακών στοιχείων και ειδικές ερευνητικές πρακτικές.

Το εκπαιδευτικό υλικό απαρτίζεται από:


Τα πνευματικά δικαιώματα του συγγραφικού έργου παραμένουν στους συντάκτες του, οι οποίοι το διαθέτουν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, προς ανάρτηση στον ιστότοπο που τηρείται, για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Δήλωση αποποίησης: Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν, δεν αντικατοπτρίζουν σε καμία περίπτωση την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δήλωση αποποίησης: Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται στο παρόν εκπαιδευτικό υλικό, είναι εκείνες του ατόμου (ων) και όχι κατ’ ανάγκη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται είναι γενικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο ενημέρωσης για ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, από την οποία δεν μπορεί να απορρέει οιοδήποτε δικαίωμα, όπως ενδεικτικά αναφέρονται η κάλυψη τυχόν κόστους, η προσμέτρηση των αποκτώμενων επαγγελματικών πιστοποιήσεων-δεξιοτήτων στις διαδικασίες προσωπικής αξιολόγησης ή/και κατάληψης θέσεων ευθύνης κ.α.

Καμία εγγύηση δεν παρέχεται από την Αρχή, ότι το περιεχόμενο των προγραμμάτων εκπαίδευσης είναι κατάλληλο για τους προβαλλόμενους εκπαιδευτικούς στόχους, ελεύθερο από ασάφειες ή παραλείψεις ή άλλα πραγματικά και νομικά ελαττώματα και κάθε ευθύνη αποκλείεται στην πλήρη έκταση που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.