Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Δημοσιεύεται η υπ’ αριθμ. ΟΜ3/4 έκθεση έρευνας του Υποτομέα Μετανάστευσης-Ιθαγένειας του Τομέα Ο.Τ.Α. (Α΄ & Β΄ Βαθμού), Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Μετανάστευσης-Ιθαγένειας της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας  (Ε.Α.Δ.), αποσκοπώντας στην αντικειμενική και υπεύθυνη ενημέρωση για την έρευνα που διενεργήθηκε.

Επισημαίνεται ότι η παρούσα έκθεση έχει υποστεί επεξεργασία, δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, για τη διαφύλαξη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη διασφάλιση απόρρητων στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε αυτή.

 

The National Transparency Authority (NTA) publishes No. OM3/4 investigation report of the Migration-Nationality Subsector of the Sector of Local Authorities (A' & B' Grade), Decentralized Administration and Migration-Nationality of the Inspections and Audits Unit of the National Transparency Authority, aiming to provide objective and responsible information on the conducted  investigation.

It should be noted that this report has been processed, under the applicable data protection legislation, in order to safeguard personal data and secure the confidentiality of the data and information contained therein.