Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ένας από τους πρώτους δημόσιους θεσμούς με τους οποίους έρχονται σε επαφή οι Έλληνες πολίτες είναι το εκπαιδευτικό σύστημα. Ο ρόλος του είναι καίριος στη διαμόρφωση και τη μετάδοση των αξιών της κοινωνίας μας. Μέσα από το πρόγραμμα σπουδών, την αλληλεπίδραση με τη σχολική κοινότητα, τους κανόνες συμπεριφοράς και τις διαδικασίες που καθιερώνει η διοίκηση της σχολικής μονάδας, οι μαθητές δημοτικού και γυμνασίου μυούνται στα κοινωνικοοικονομικά και πολιτικά ήθη και τις αξίες και, κατ’ επέκταση, στη δημόσια ακεραιότητα.

Η δημόσια ακεραιότητα αφορά στη συνεπή ευθυγράμμιση και τη συμμόρφωση με κοινές ηθικές αξίες, αρχές και κανόνες για τη διαφύλαξη του δημόσιου συμφέροντος και την ιεράρχησή του πάνω από τα ιδιωτικά συμφέροντα στο δημόσιο τομέα. Σε όλο τον κόσμο, κερδίζει έδαφος η τάση για παροχή βοήθειας στους δασκάλους για να διδάξουν την αρχή της δημόσιας ακεραιότητας. Η τάση αυτή εκφράζεται με την προσθήκη μαθημάτων και δραστηριοτήτων που ενσωματώνονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα ή στα προγράμματα εκτός διδακτικών ωρών, τα οποία δίνουν έμφαση στους ρόλους και τις ευθύνες που έχει κάθε πολίτης να διαφυλάττει τη δημόσια ακεραιότητα. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται και προάγεται η δημόσια ακεραιότητα και οι νέοι πολίτες μαθαίνουν να ενεργούν στην καθημερινή τους ζωή με γνώμονα τους αστικούς κανόνες και αξίες.

Εκπαίδευση στην Ακεραιότητα στην Ελλάδα: Η διαπαιδαγώγηση στην Καταπολέμηση της Διαφθοράς, τις Αξίες και το Κράτος Δικαίου